build error

From: Michał Lisowski <michal_lisowski_at_etop.pl>
Date: Thu, 09 Sep 2010 09:45:57 +0200

i686-pld-linux-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..
-DGNOMELOCALEDIR=\""/usr/share/locale"\" -DG_LOG_DOMAIN=\"Genius\"
-DDATADIR=\""/usr/share"\" -DLIBEXECDIR=\""/usr/lib"\"
-DBUILDDIR=\""/home/users/lisu/rpm/BUILD/genius-1.0.10"\" -I. -I..
-I../ve -I../gtkextra -I.. -I../ve -I../gtkextra -I/usr/include
-pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib/gtk-2.0/include
-I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/pango-1.0
-I/usr/include/gio-unix-2.0/ -I/usr/include/glib-2.0
-I/usr/lib/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1
-I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14 -pthread
-I/usr/include/gtksourceview-2.0 -I/usr/include/libxml2
-I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0
-I/usr/include/cairo -I/usr/include/pango-1.0
-I/usr/include/gio-unix-2.0/ -I/usr/include/glib-2.0
-I/usr/lib/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1
-I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14 -D_FORTIFY_SOURCE=2
  -finline-functions -frename-registers -O2 -fno-strict-aliasing -fwrapv
-march=i686 -mtune=pentium4 -gdwarf-3 -g2 -MT genius.o -MD -MP -MF
.deps/genius.Tpo -c -o genius.o genius.c
genius.c:233:45: error: expected ';', ',' or ')' before '->' token
make[3]: *** [genius.o] Error 1

Why?

-- 
Serdecznie pozdrawiam,
Michał Lisowski
Administrator Systemów Linux
eTOP Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 200 02-222 Warszawa
telefon 0801 08 1221 (koszt za minutę jak za połączenie lokalne)
telefon bezpośredni 022 5780 103
telefon komórkowy 604 628 428
telefax 022 5780 101
http://www.etop.pl
mailto:mlisowski_at_etop.pl
Regon 016310320   NIP 522-25-50-755   KRS 0000029426
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 75000 PLN
Alior Bank S.A., konto nr 21 2490 0005 0000 4530 2063 5290
Received on Thu Sep 09 2010 - 02:52:40 CDT

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Sun Apr 17 2011 - 21:00:03 CDT